Tudj meg mindent a követeléskezelés szabályozásáról

A követeléskezelést nagyon sokan egyszerűen csak a behajtással azonosítják. Bár a követelések kezelése során az alapvető cél valóban azok érvényesítése, ugyanakkor ennek a módszere sokkal inkább az adóssal kompromisszumra törekvő hozzáállás, mintsem pusztán nyomásgyakorlással ösztönözni a kötelezettet a lejárt tartozása megfizetésére. A követeléskezelő minden esetben a megbízója érdekét képviseli, ugyanakkor figyelemmel van az adós vagyoni helyzetére, fizetőképességére és együttműködési hajlandóságára is, hogy végeredményben mindkét fél számára vállalható megállapodás szülessen az adósság rendezésére.

Mostani bejegyzésünkben a követeléskezelés intézményét vesszük szemügyre alaposabban. Megnézzük, mit jelent a követeléskezelés fogalma és milyen módon léphet be egy erre szakosodott cég a hitelező és az adós közötti jogviszonyba. Emellett röviden összefoglaljuk, hogy milyen szabályok vonatkoznak a követeléskezelés menetére, végezetül pedig megnézzük, miért érdemes profi segítségre hagyatkozni kintlévőségeink kezelése kapcsán.

Mit jelent a követeléskezelés és mikor kerülhet rá sor?

A követeléskezelésre valamilyen lejárt tartozás érvényesítése kapcsán kerülhet sor, származzon az adósság banki hitelből, magánszemélyek közötti kölcsönszerződésből, lízingszerződésből vagy éppen közüzemi költségekből. Ha az adós fizetési késedelembe esik, a jogosult először jellemzően fizetési haladékot ad, póthatáridőt biztosít számára a kötelezettsége teljesítéséhez, azonban a sikertelen próbálkozásokat követően egy idő után elfogynak a lehetőségek. Ha a barátságos emlékeztetők és a hivatalos fizetési felszólítások sem vezettek eredményre, a jogosult lépéskényszerbe kerül, amennyiben viszont szeretné látni kintlévőségét.

Ilyen esetben választhatja a bírói, peres utat, annak minden időigényével és költségével együtt. Hiszen hiába az adós vagyontárgyaira vezetik az esetlegesen elrendelt végrehajtást, a költségeket minden esetben a végrehajtást kérőnek kell előlegeznie. Az árverés pedig sokszor egy lassú folyamat, ahol nem egyszer nyomott áron értékesítik az adós vagyontárgyait annak érdekében, hogy az egyes árverési körök egyáltalán eredményesek lehessenek. Ráadásul a legtöbb esetben hosszadalmas jogi procedúra és bírósági eljárás szükséges ahhoz, hogy a végrehajtási eljárás elrendelésére sor kerüljön. Ez az a pont tehát, amikor hasznos lehet egy követeléskezelő cég szolgáltatása.

Hogyan léphet be a követeléskezelő a jogosult és az adós jogviszonyába?

A követeléskezelő cégek alapvetően kétfajta módon jelenhetnek meg az adós és a hitelező közötti viszonyban. Az egyik ilyen a megbízás, amikor a faktoráló cég egy szerződéses jogviszony keretében, az eredeti jogosultat képviselve hajtja be az adóstól a tartozást. Ilyenkor a jogosult a követelését behajtásra adja át a követeléskezelőnek, aki végig a jogosult nevében és javára eljárva végzi a tevékenységét.

A másik lehetséges út az engedményezés. Ilyenkor az történik, hogy a jogosult a követelését – ellenérték fejében – teljes egészében átruházza a követeléskezelőre, aki így mindenben a jogosult helyébe lép. A tartozást innentől kezdve már nem az eredeti jogosult, például a hitelintézet vagy a közüzemi szolgáltató irányába kell törleszteni, hanem a követeléskezelő cég felé. Az engedményező és az engedményes közötti megállapodás nem érinti az adós helyzetét, akinek az engedményezés folyamatára semmilyen ráhatása nincsen, mindösszesen tájékoztatni szükséges annak megtörténtéről.

Miben segíthet egy követeléskezelésre szakosodott vállalkozás?

A követeléskezelő egy követelésbehajtásra szakosodott gazdasági társaság, és mint ilyet, nem illetik többletjogosultságok: az adós munkabéréből történő letiltást vagy az ingóságainak az árverezését főszabályként az önálló bírósági végrehajtó rendelheti el. A követeléskezelés célja a pénzügyi kintlévőségek kezelése: ebbe természetesen beletartozik a követelések érvényesítése vagy a peren kívüli egyezségek megkötése is, ugyanakkor a követeléskezelés több mint egyszerű behajtás.

A kintlévőségek eredményes menedzselése komplex szemléletmódot igényel annak érdekében, hogy a tartozás behajtására tett minden egyes intézkedés kellően átgondolt, indokolt és célravezető legyen. A követeléskezelés során tekintettel kell lenni az adós helyzetére is, hiszen a cél egy olyan egyezség előkészítése, amely segíti a jogosult érdekének érvényesítését, ugyanakkor az adós számára is vállalható, teljesíthető feltételeket tartalmaz.

Egy profi követeléskezelő sokszor már azelőtt tisztában van az adós pénzügyi helyzetével, mielőtt az egyezségi javaslat megfogalmazására sor kerülne. Saját hatáskörben eljárva különböző vizsgálatokkal, kockázatelemzésekkel és vevőminősítésekkel pontosan feltárja az ügyfelek fizetőképességét és a bennük rejlő kockázatokat, szigorúan a törvényes keretek között maradva. Ezek az információk pedig remek alapot jelentenek a megfelelő kommunikációhoz, hiszen a követeléskezelő érti az adós nyelvét, átlátja a helyzetét, így végeredményben képes lehet a tartozás elismertetésére és a konszenzus megteremtésére.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a követeléskezelésre?

A követeléskezelő cég nem egy különleges jogállású szervezet, rá is a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok irányadóak, legyen szó a jogképességről, a képviseletről vagy éppen az általános polgári jogi felelősségről. Jogi szempontból nem is maga a követeléskezelő, mint szervezet a lényeges, sokkal inkább az a tevékenység, amelyet végez. Hiszen a követelések kezelése során számos, az adós helyzetére vonatkozó személyes adat kerül a cég birtokába, amelyekkel kapcsolatban fontos, hogy az minden esetben valamilyen érvényes jogalapon történjen.

A megbízás és az engedményezés egyaránt érvényes jogalapot jelent, még az adós hozzájárulása sem szükséges a rá vonatkozó adatok továbbításához. Emellett a hitelintézetekről, valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvények is kifejezetten lehetővé teszik, hogy a követelés érvényesítéséhez bizonyos esetekben a banktitoknak minősülő adat is átadható legyen harmadik személy részére. A követeléskezelő kötelessége ugyanakkor az, hogy a tudomására jutott adatok és információk kezelése során az adósnak a törvény által védett titokhoz fűződő, valamint a személyiségi jogait is megfelelő védelemben részesítse.

Milyen jogai vannak az adósnak a követeléskezelési eljárás során?

Az adós sem kerül különleges jogi helyzetbe pusztán azért, mert a követeléskezelő megvásárolta a fennálló tartozást. Az adóst ugyanazon jogok illetik és kötelezettségek terhelik a faktoring céggel szemben, mint az eredeti jogosult irányába – a közöttük fennálló jogviszony alapvetően a polgári jog keretein belül marad.

A szabályok abban az esetben szigorúbbak, amikor az adós fogyasztónak minősül. A jogszabályi definíció szerint a fogyasztó az a természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. Tehát például az a lakossági felhasználó, aki háztartási felhasználás céljából fogyaszt villamosenergiát, esetleg magáncélból lízingel egy gépjárművet, vagy vesz fel banki hitelt. Az MNB 2019-ben ajánlást fogalmazott a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységre vonatkozóan, amelyben meghatározott néhány alapelvet a fogyasztókat érintő követeléskezelésekkel kapcsolatban.

Az ajánlás célja, hogy olyan jó gyakorlatokat és magatartási formákat rögzítsen, amelyekre a követeléskezelőknek tekintettel kell lenniük a fogyasztókkal szembeni követelések érvényesítése során. Összefoglalóan úgy tudnánk jellemezni az ajánlásban foglaltakat, hogy azok igyekeznek erősíteni az együttműködést az adós és a jogosult között.

A követeléskezelő a jóhiszeműség és tisztesség elvét szem előtt tartva, az adóssal együttműködésben jár el a tartozás behajtása során és megad számára minden szükséges információt, amely a kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, valamint folyamatosan tájékoztatja a nemteljesítés következményeiről is. Az igényérvényesítés során a követeléskezelő köteles szem előtt tartani a fokozatosság elvét és a követelés érvényesítéséhez szükséges eszközöket a követelés összegét, annak fedezettségét, valamint az adós együttműködőkészségét is figyelembe véve megválasztani. Emellett pedig adós kérelmére bármikor, annak jelzésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a követeléskezelési folyamat állásáról.

Miért bízd profikra kintlévőségeid kezelését?

Egy profi követeléskezelő számára a megbízó jogos érdekei az elsődlegesek: nemcsak kintlévőségeit kezeli precízen, hanem szigorú titoktartási kötelezettséget tanúsít tevékenysége során, valamennyi tudomására jutott adatot, tényt vagy körülményt bizalmasan kezel és megőriz. Emellett kiemelt figyelmet fordít a megbízója ügyfélkapcsolataira még a követelések érvényesítése során is: nemcsak a tartozás behajtására törekszik az adóssal szemben, hanem a körülményekhez képest a lehető legjobb viszony fenntartására is.

Szakszerű és gondos magatartást tanúsít megbízója irányába, az adóssal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során pedig kellő körültekintéssel és tapintattal jár el. Emellett maradéktalanul ismeri az irányadó jogszabályokat és tevékenysége során maximálisan be is tartja azokat. Minden esetben a körülmények gondos mérlegelése alapján választja ki és alkalmazza az adott helyzetben célravezető követeléskezelési eszközöket, teszi mindezt a magánszférához való jog legteljesebb tiszteletben tartása mellett. Ezen pedig túl folyamatosan tájékoztatja megbízóját a követeléskezelés eredményességéről, kérésére felvilágosítja a folyamat állásáról.

Miért válaszd az EX-Vol szolgáltatásait?

Az EX-Vol szakemberei sok évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a követeléskezelés terén. Nemcsak az etikettet vagy a jogi előírásokat ismerik, hanem azokat a gyakorlati praktikákat is, amelyek erősíthetik a nem fizető adós fizetési hajlandóságát. Emellett pontosan tudják, hogyan kell a kintlévőségeket adminisztrálni, nyilvántartani vagy nyomon követni ahhoz, hogy a követelések kezelése egyszerű, átlátható és eredményes legyen.

Nemcsak a adóst emlékeztetik a fizetési kötelezettségére akár e-mailben, akár postai levélben, de leveszik a válladról a követelés érvényesítésének és kezelésének minden adminisztratív és bürokratikus terhét. Ha neked is profi segítségre van szükséged kintlévőségeid kezeléséhez, tartozásaid behajtásához, akkor keress minket, lépjünk kapcsolatba és javítsunk együtt céged likviditásán!